Zasady i warunki

Witamy w serwisie Poker-Plans!

Niniejszy regulamin określa zasady i przepisy dotyczące korzystania z witryny Poker-Plans, znajdującej się pod adresem http://www.poker-plans.com/.

Uzyskanie dostępu do tej witryny oznacza akceptację niniejszych zasad i warunków. Nie kontynuuj korzystania z serwisu Poker-Plans, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszego Regulaminu, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie i przestrzegającej warunków Spółki. „The Company”, „Ourselves”, „We”, „Our” i „Us” odnoszą się do naszej Spółki. „Strona”, „Strony” lub „My” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem holenderskim i z zastrzeżeniem tego prawa. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej litery i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne, a zatem odnoszą się do tego samego.

Pliki cookie

Korzystamy z plików cookie. Uzyskując dostęp do serwisu Poker-Plans, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności serwisu Poker-Plans.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika przy każdej wizycie. Pliki cookie są wykorzystywane przez naszą witrynę w celu umożliwienia działania niektórych obszarów, aby ułatwić korzystanie z niej osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, Poker-Plans i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Poker-Plans. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może korzystać z serwisu Poker-Plans na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszym regulaminie.

Użytkownikowi nie wolno

ponownie publikować materiałów z serwisu Poker-Plans

Sprzedawać, wypożyczać lub udzielać sublicencji na materiały z serwisu Poker-Plans

Powielać, duplikować lub kopiować materiałów z serwisu Poker-Plans

Redystrybuować treści z serwisu Poker-Plans

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Nasz regulamin został stworzony przy pomocy darmowego generatora regulaminu.

Części tej witryny oferują użytkownikom możliwość zamieszczania i wymiany opinii oraz informacji w określonych obszarach witryny. Poker-Plans nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich umieszczeniem na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Poker-Plans, jej przedstawicieli i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieszczają. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Poker-Plans nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

Poker-Plans zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że

Jesteś uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszelkie niezbędne licencje i zgody, aby to robić;

Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;

Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.

Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów, ani do prezentowania działalności komercyjnej lub niezgodnej z prawem.

Użytkownik niniejszym udziela Poker-Plans niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych osób do wykorzystywania, powielania i edytowania wszelkich jego Komentarzy we wszelkich formach, formatach i mediach.

Hiperłącza do Zawartości Serwisu

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;

Wyszukiwarki;

Organizacje informacyjne;

Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do Witryn innych firm znajdujących się na liście; oraz

Akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą umieszczać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile łącze to (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia linku.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne żądania linków od następujących typów organizacji:

powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;

witryny społeczności dot.com;

stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne

dystrybutorzy katalogów online;

portale internetowe;

firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz

instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy postrzegani jako niekorzystni dla nas lub naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów z nami; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Poker-Plans; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą zamieszczać łącza do strony głównej Poker-Plans pod warunkiem, że: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Jeśli użytkownik jest jedną z organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i jest zainteresowany umieszczeniem linku do naszej witryny, musi poinformować o tym Poker-Plans, wysyłając wiadomość e-mail. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych, a także adresu URL swojej witryny, listy adresów URL, z których użytkownik zamierza połączyć się z naszą witryną, oraz listy adresów URL w naszej witrynie, z którymi użytkownik chciałby się połączyć. Na odpowiedź należy poczekać 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

Używając nazwy naszej firmy; lub

Za pomocą jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi łącze; lub

Poprzez użycie dowolnego innego opisu Strony Poker-Plans, do której prowadzi łącze, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie podmiotu łączącego.

W przypadku braku umowy licencyjnej dotyczącej znaków towarowych nie będzie dozwolone wykorzystywanie logo Poker-Plans ani innych elementów graficznych w celu umieszczania linków.

Ramki iFrame

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia Użytkownikowi nie wolno tworzyć ramek wokół Stron Internetowych Poker-Plans, które w jakikolwiek sposób zmieniałyby wizualną prezentację lub wygląd Strony Internetowej Poker-Plans.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się w Witrynie użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w jego Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiająca, obsceniczna lub przestępcza, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Prywatność użytkownika

Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od użytkownika usunięcia wszystkich linków lub poszczególnych linków do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe linkowanie do naszej Witryny, użytkownik zgadza się być związany i przestrzegać niniejszych warunków linkowania.

Usuwanie linków z naszej witryny

Jeśli użytkownik znajdzie na naszej Stronie jakikolwiek link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, może skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiemy bezpośrednio użytkownikowi.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Wyłączenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie będzie

ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;

ograniczyć lub wykluczyć naszą lub użytkownika odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;

ograniczać żadnej z naszych lub twoich odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub

wyłączać jakiejkolwiek odpowiedzialności naszej lub użytkownika, która nie może zostać wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

© Copyright 2023 Poker Plans